Suomen Keittiömestarit ry:n säännöt

Suomen Keittiömestarit ry:n säännöt on vahvistettu kevätkokouksessa 2008

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Keittiömestarit – Finlands Köksmästare ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta kokouksissa ja toiminnassa voidaan käyttää muitakin kieliä

2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistys on valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka jäseninä ovat yhdistysrekisteriin rekisteröityneet keittiömestariyhdistykset.

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • toimia jäsenyhdistystensä ja niihin kuuluvien henkilöjäsenien keskusjärjestönä ja ammatillisten ja sosiaalisten etujen valvojana
  • edustaa jäsenyhdistyksiään kansainvälisissä ja kotimaisissa alan järjestöissä
  • edistää ja kehittää jäsenistön ammattitaitoa ja -tietoa
  • lisätä tietämystä alasta yleensä, sen merkityksestä yhteiskunnalle ja sen eri sidosryhmille
  • edistää yhteistoimintaa alalla toimivien yhteisöjen, yritysten ja yksityisten kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenistölleen kokouksia, erimuotoista koulutusta,järjestää kilpailuja, osallistuu alan kilpailuihin ja tapahtumiin, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä tiedotustoimintaa. Yhdistys voi antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa sekä tehdä aloitteita ja esityksiä.

3§ Toiminnan laatu
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Karttuvat varat yhdistys käyttää vapaasti omiin tarpeisiinsa ja tarkoituksiensa edistämiseen. Yhdistyksen varojen hoidosta on hallitus kokonaisuudessaan vastuunalainen

4§ Jäsenet ja jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Suomessa rekisteröity keittiömestariyhdistys. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen jäsenen liittymisen yhdistykseen hyväksyy yhdistyksen kevät- tai syyskokous. Jäsenyhdistykset suorittavat vuosittain kesäkuun loppuun mennessä yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden seuraavalle kalenterivuodelle päättää syyskokous.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Vuosikokous voi erottaa jäsenyhdistyksen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsenyhdistys on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden. Jäsenyhdistys voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Yhdistyksestä erottaminen tai eroaminen tulevat voimaan yhden vuoden kuluttua päätöksestä. Eroava jäsenyhdistys on velvoitettu maksamaan sääntöjen mukaiset maksut ja suorittamaan muut velvoitteet eroamisen voimaantuloon asti.

6§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on sekä kevät- että syyskokous. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Kevätkokous pidetään vuosittain helmi / huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus edelliseltä vuodelta
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
5. käsitellään muut hallituksen tai yksityisen jäsenen esille tuomat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n määräykset.

Syyskokous pidetään vuosittain syys – marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio
4. vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma
5. päätetään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta 6. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta puheenjohtaja joka neljäs vuosi
7. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja
8. käsitellään muut hallituksen tai yksityisen jäsenen esille tuomat asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n ja 24 §:n määräykset.

Ehdotukset asioiksi, jotka toivotaan kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, tulee olla hallituksella kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.

7§ Ylimääräiset kokoukset
Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen toimesta yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tai kun vähintään kaksi (2) äänivaltaista jäsenyhdistystä tai 1/10 äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita. Ylimääräiseen kokouksen kokouskutsut on toimitettava kirjallisesti neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

8§ Päätöksenteko yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa päätösvaltaa käyttävät äänivaltaiset yhdistyksessä jäsenenä olevat keittiömestariyhdistykset, joilla kullakin on yksi (l) ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli säännöissä ei joidenkin asioiden kohdalla ole toisin määrätty. Sääntömuutoksiin vaaditaan 2/3 äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaali on toimitettava umpilipuin, mikäli yksikin saapuvilla oleva äänivaltainen jäsen niin vaatii. Hallituksen, puheenjohtajapäivien ja toimikuntien päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.

9§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä. Syyskokous valitsee varsinaisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan joka neljäs vuosi. Syyskokous valitsee myös kullekin varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varamiehen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita yhdistyksen jäsenkeittiömestariyhdistysten henkilöjäsen. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme sen äänivaltaisista jäsenistä tai heidän varamiehistään, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Hallitus voi asettaa hallituksen alaisuudessa toimivia toimikuntia, joiden jäseniksi voidaan valita myös hallitukseen ja jäsenyhdistyksiin kuulumattomia henkilöitä. Hallitus voi lisäksi ottaa yhdistyksen palvelukseen työsuhteisen toiminnanjohtajan ja muita toimihenkilöitä sekä päättää näiden palkka- ja muista työsuhteen ehdoista.

10§ Puheenjohtajapäivät
Yhdistyksen ja hallituksen neuvoa antavana elimenä toimii jäseninä olevien keittiömestariyhdistysten puheenjohtajien ja yhdistyksen hallituksen jäsenten yhteinen kokous, josta käytetään nimeä puheenjohtajapäivät ja joka kokoontuu hallituksen kutsusta tarvittaessa.

11§ Epätavalliset toimet
Yhdistyksen vuosikokouksessa vahvistettuun toimintasuunnitelmaan tai tulo- ja menoarvioon sisältymättömät merkittävät investoinnit samoin kuin yhdistyksen kannalta merkittävän omaisuuden myyminen tai muu luovuttaminen taikka sijoittaminen edellyttää yhdistyksen kokouksen hyväksymistä.

12§ Ammattitunnukset ja huomionosoitukset
Yhdistyksen ammattitunnuksien ja muiden ansiomerkkien ja huomionosoituksien myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus, jolta jäsenkeittiömestariyhdistykset niitä niihin liittyvien sääntöjen mukaan anovat. Hallitus vahvistaa yhdistyksen ammattitunnuksia, ansiomerkkejä ja huomionosoituksia koskevat säännöt.

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi edellä mainituista yhdessä yhdistyksen hallituksen jäsenen tai sihteerin kanssa.

14§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi alkaa tammikuun l. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Edellisen vuoden tilit ja niihin kuuluvat tositteet sekä muut tarpeelliset asiakirjat on viimeistään kuukautta ennen kyseessä olevan vuoden kevätkokouspäivää jätettävä tilintarkastajille,joiden on viimeistäin kaksi (2) viikkoa ennen sovittua kevätkokouspäivää suoritettava tehtävänsä ja annettava hallitukselle kirjallinen tilintarkastuskertomus. Tilinpäätös on tilintarkistuskertomuksineen annettava yhdistyksen kokoukselle sekä julkaistava yhdistyksen vuosikertomuksessa.

15§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan 2/3 osan äänten enemmistöllä ja kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kolmenkymmenen (30) päivää. Näissä kokouksissa myös päätetään yhdistyksen jäljellä olevan omaisuuden käytöstä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi.

16§ Lakiviittaus
Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

17§ Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.