NKF:n säännöt

Pohjoismaisen Keittiömestariliiton säännöt on hyväksytty Reykjavikissa 1979, muutettu Stavangerissa 1991 ja viimeisimmät muutokset hyväksytty liiton kokouksessa Reykjavikissa 8. toukokuuta 1999.

Liiton tarkoitus
Pohjoismainen Keittiömestariliitto (Nordisk Kjøkkenchef Federation, NKF) on puoluepolitiikasta riippumaton järjestö, johon kuuluvat Pohjoismaat: Islanti, Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja. Järjestön tarkoituksena on yhtenäistää ja edistää kokkielinkeinoa Pohjoismaissa.

Jäsenet

Pohjoismaisen Keittiömestariliiton jäseninä ovat eri pohjoismaiden maakuntajärjestöt jäsenistöineen. Järjestön nimi on Pohjoismainen Keittiömestariliitto (Nordisk Kjøkkenchef Federation). Pohjoismaisen Keittiömestariliiton (NKF:n) tunnuksena on liittokokouksen hyväksymä tunnus.

Kukin jäsenmaa johtaa itsenäisesti omaa kansallista toimintaansa.

Jäsenmaksu
Jäsenmaksun määrää liittokokous. Kaikilla jäsenmailla on sama jäsenmaksu, mutta tästä voidaan poiketa jäsenmaan osalta, joka todistettavasti ei pysty maksamaan koko jäsenmaksuaan maantieteellisen sijainnin, pienen jäsenmäärän yms. vuoksi. Tällöin hallitus vie asian liittokokouksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Jäsenmaksu maksetaan kokonaisuudessaan Pohjoismaisen Keittiömestariliiton rahastonhoitajille. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain, viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 1 päivänä.

Liittokokous
Pohjoismaisen Keittiömestariliiton liittokokous on järjestön korkein päätäntäelin. Liittokokous voi muuttaa tai hyväksyä uusia sääntöjä. Tähän vaaditaan kokouksen yksimielinen enemmistöpäätös. Pohjoismaisen Keittiömestariliiton hallitus vastaa liittokokouksen koollekutsumisesta ja toimeenpanemisesta. Liittokokous pidetään joka toinen vuosi.

Sääntömääräinen liittokokous pidetään kevätkaudella viimeistään ennen toukokuun alkua, ja kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokoukselle esitetyt asiat (toimitettava hallitukselle viimeistään 3 kk ennen kokousta)
4. Seuraavan toimintakauden jäsenmaksu
5. Talousarvio
6. Sääntöjen mukaiset valinnat
7. Työryhmien valinta
8. Päätös seuraavasta liittokokouksesta
9. Cordon Rouge –kunniamerkin jako, mahdolliset muut kunnianosoitukset

Pohjoismaisen Keittiömestariliiton hallituksen on lähetettävä kokouskutsut jäsenyhdistysten hallituksille viimeistään 4 kuukautta ennen liittokokousta. Kokouksen esityslista lähetetään viimeistään 2 kuukautta ennen liittokokousta. Jäsenyhdistysten hallitusten on ilmoitettava kokouksesta jäsenilleen ajoissa ennen kokousta.

Pohjoismaisen Keittiömestariliiton hallituksella on yksi ääni. Kullakin jäsenmaalla on lisäksi 2 ääntä edustajansa kautta. Jäsenmaiden edustajat eivät saa olla hallituksen jäseniä, vaan jäsenyhdistyksen hallitukset valitsevat heidät edustajikseen. Jos äänet menevät tasan, hallituksella on 2 ääntä. Jäsenmaat vastaavat liittokokouksen kustannuksista.

Ylimääräinen liittokokous on pidettävä, kun Pohjoismaisen Keittiömestariliiton hallitus tai 2/3 jäsenmaista sitä vaatii. Jäsenmaat vastaavat kustannuksista.

Kaikkien liittokokoukseen osallistuvien jäsenten on oltava kokouksen aikana ja mahdollisissa työryhmissä pukeutuneina asianmukaisiin kokin asusteisiin.

Hallitus
Pohjoismaista Keittiömestariliittoa johtaa liittokokouksen valitsema hallitus. Hallituksessa on 2 edustajaa kustakin jäsenmaasta. Lisäksi kustakin maasta valitaan varaedustajat. Liittokokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, joka on yksi hallituksen jäsenistä. Hallituksen toimikaudet ovat seuraavat: puheenjohtaja 2 vuotta, hallituksen jäsenet 4 vuotta ja varajäsenet 2 vuotta. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on 4/5 laillisesti valituista edustajista. Edellytyksenä on kuitenkin, että kaikki hallituksen jäsenet on laillisesti kutsuttu kaikkiin kokouksiin. Liittokokous valitsee 2 tilintarkastajaa. Hallitus kokoontuu säännöllisesti, ei kuitenkaan harvemmin kuin 2 kertaa vuodessa. Kokousten kustannuksista vastaavat kokouksiin osallistuneet maat. Hallituksen tehtävänä on johtaa järjestöä voimassaolevien lakien mukaan sekä valvoa järjestön toimintaa. Hallitus laatii liittokokousten välisille toimikausille strategioita ja toimintasuunnitelmia, joiden tulee ilmentää positiivista ja aktiivista yhteistyötä jäsenmaiden kesken.

Järjestön purkaminen/lakkautus
Pohjoismaisen Keittiömestariliiton purkamiseen vaaditaan 2/3 äänten enemmistö. Jos jokin maa haluaa erota järjestöstä, eropyyntö on esitettävä liittokokouksen käsiteltäväksi ja sen on oltava tarkoin perusteltu. Mikäli Pohjoismainen Keittiömestariliitto puretaan, on jäljellä olevat varat jaettava yhtäläisin osuuksin kullekin jäsenmaalle. Varat jaetaan, kun kaikki rahoituserät on kirjattu ja laillisesti koollekutsuttu liittokokous on hyväksynyt liiton purkamisen.

Sihteeristö
Hallitus perustaa oman sihteeristön johtamaan Pohjoismaista Keittiömestariliittoa. Sihteeristön toiminta rahoitetaan kullekin jäsenmaalle määrättävän lisämaksun avulla. Hallitus määrää lisämaksun talousarvion perusteella.

Cordon Rouge
Hallitus voi kussakin jäsenjärjestössä tehdyn valinnan perusteella jakaa Gordon Rouge –kunniamerkin niille ansiokkaille jäsenille, jotka ovat tehneet arvokasta työtä oman maansa yhdistyksen hyväksi. Kansalliset yhdistykset toimittavat liitolle ehdottamiensa jäsenten ansioluettelon (Curriculum Vitae). nPohjoismaisen Keittiömestariliiton hallituksella on oikeus päättää, kenelle kunniamerkki annetaan. Kunkin maan yhdistys maksaa mitaleista ja diplomeista aiheutuvat kulut.</span</p